-وزیر-ارتباطات-
وزیر ارتباطات:

۵۹ هزار روستایی به اینترنت متصل شدند

وزیر ارتباطات از اتصال بیش از ۵۹ هزار روستایی به اینترنت طی کمتر از دو ماه خبر داد.