کد خبر:257026
پ
روح الله دهقانی فیروزآبادی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد:

سامان‌دهی مراکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد بر اساس تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد از سامان‌دهی مراکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد بر اساس تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد از سامان‌دهی مراکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد بر اساس تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

 

*** سامان‌دهی مراکز رشد و فناوری دانشگاه آزاد

 

به گزارش پژواک، روح الله دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه مراکز رشد دان‍شگاه آزاد اسلامی یکی از المان‌های اکوسیستم نوآوری و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی است، اظهار کرد:

از اهداف مراکز رشد می‌توان به ایجاد شرکت‌های نوپا، تولید محصولات و خدمات فناورانه اشاره کرد.

 

وی در ادامه افزود:

مراکز رشد دانش‍گاه در راستای اشتغالزایی و حمایت از ایجاد کسب و کارهای نوپا، برای دانشجویان، وبینارها و کارگاه‌های آموزشی، استارتاپ ویکندها، چالش‌های فناوری و رویدادهای فناورانه برگزار می‌کند.

مراکز رشد دان‍شگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص‌های مختلفی سطح‌بندی خواهند شد که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به فضاها، تعداد دوره‌های برگزارشده، تعداد هسته‌های واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد، تعداد محصولات تولیدشده، درآمدها و هزینه‌ های مرکز رشد اشاره کرد.

 

*** سطح‌بندی مراکز رشد دانشگاه

 

به گزارش پژواک، معاون تحقیقات و فناوری دانشگ‍اه آزاد در پایان با اشاره به اینکه مراکز رشد دانشگا‌ه بر اساس مستندات ارسالی و بازدیدهای میدانی توسط اداره کل کارآفرینی و مراکز رشد، ارزیابی شده و پس از تأیید شورای سیاست‌گذاری و راهبری مراکز رشد، سطح‌بندی می‌شوند، اظهار کرد:

با تأیید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از این پس میزان حق سرپرستی مدیران مراکز رشد د‌انشگاه بر اساس سطح‌بندی مرکز رشد تعیین می‌شود.

 

 

انتهای پیالم///

منبع
پژواک
ارسال دیدگاه